loader

Učebný odbor 6489 H hostinský

    Absolvent učebného odboru 6489  H hostinský počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Absolvent po troch rokoch prípravy môže pracovať ako kuchár alebo čašník. v zariadeniach spoločného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6489 H hostinský  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, […]

Učebný odbor 2964 H cukrár

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Po absolvovaní je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v odbore  cukrár. 1. Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 2964 H cukrár  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška Doklad o dosiahnutom […]

Učebný odbor 6456 H kaderník

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti potrebné odbornú prácu v prevádzkach kaderníctiev so všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych a kozmetických  služieb.   Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6456 H kaderník  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť Spôsob ukončenia vzdelávania a […]

Učebný odbor 6445 H kuchár

  Absolvent učebného odboru 6445  H kuchár počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Absolvent po troch rokoch prípravy môže pracovať ako kuchár v zariadeniach spoločného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6445 H kuchár  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť Spôsob ukončenia […]

Učebný odbor 2982 F potravinárska výroba

Učebný odbor 2982 F potravinárska výroba Odborná príprava v učebnom odbore 2982 F potravinárska výroba je zameraná na získavanie vedomostí a zručností pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe. 1. Základné údaje Kód a názov študijného odboru: 2982 F potravinárska výroba Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C  Dĺžka štúdia: 2 roky Podmienky na prijatie do odboru: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania […]