loader

   

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prijímacie skúšky do  študijných a učebných odborov vzdelávania 1. ročníka  pre školský rok 2024/ 2025

  sa uskutočnia:

  1. termín        02. máj 2024. výsledky 1 termín PS

  2. termín        06. máj 2024

  II. kolo          18. jún  2024     na nenaplnený počet miest   

Do  4 – ročných študijných odborov možno prijať:

6442 K obchodný pracovník             20 žiakov

6443 K kozmetik – vizážista   6 žiakov

3447 K grafik digitálnych médií       8 žiakov

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.  
Časový limit pre diktát: 10 minút
Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov. 
Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov

Do  4 – ročného študijného odboru 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  možno prijať 17 žiakov.

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie. Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.  
Časový limit pre diktát: 10 minút
Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z chémie bude vedomostný test  za 50 bodov. 
Časový limit:  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 6. až 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že: 

  • za priemer 1,00 – 100 bodov
  • za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 percent v každom vyučovacom predmete samostatne.

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

  1. dosiahol lepší priemerný prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ
  2. dosiahol lepší výsledok na prijímacej skúške z profilových predmetov
  3. má zmenenú pracovnú schopnosť

Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2024/ 2025 v odboroch:

6444 H           čašník                20 žiakov

6445 H            kuchár             10 žiakov

6456 H            kaderník           10 žiakov

2964 H cukrár   8 žiakov

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. až 9. ročníku ZŠ. 

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

  1. dosiahol lepší priemerný prospech v  9. ročníku ZŠ
  2. má zmenenú pracovnú schopnosť

Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

2982 F           potravinárska výroba               30 žiakov

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Prevodník slovného hodnotenia na hodnotenie známkou :

Ak je uchádzač hodnotený z niektorého predmetu 6. až 9. ročníka ZŠ slovne, alebo „absolvoval“, či „aktívne absolvoval“, nahradí sa toto hodnotenie  z daného predmetu z najbližšieho predchádzajúceho roka, alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  25. 01. 2024.

Vranov nad Topľou 25. 01. 2024

Ing. Ľubomír Tóth
riaditeľ