loader
ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY

v aktuálnom školskom roku 2022/2023

ŠTUDIJNÉ ODBORY (4-ročné s maturitou)

2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

    4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou Atraktívny nedostatkový odbor na trhu práce. Študenti získavajú vedomosti z výživy, naučia sa tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, zostavovať jedálne lístky, nájdu uplatnenie ako výživoví poradcovia, dietológovia v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach, športových kluboch, kontrolóri kvality potravín v potravinárskej výrobe, v zariadeniach spoločného stravovania. Študenti  získajú […]

Študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií

Stručná charakteristika odboru: Absolvent študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník schopný v tíme aj samostatne vykonávať odborné práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií. Počas štúdia sa naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou a vektorovou grafikou, spracovať textové […]

Študijný odbor 6444 K čašník, servírka

  Absolvent študijného odboru 6444 K čašník, servírka počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti spoločného stravovania. 1. Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6444 K čašník, servírka  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A  Dĺžka štúdia: 4 roky Podmienky na […]

Študijný odbor 6442 K obchodný pracovník 

Charakteristika odboru: Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti obchodu a služieb. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti obchodu a služieb.  Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6442 K obchodný pracovník  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A […]

Študijný odbor 6446 K kozmetik

  Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti v oblasti  kozmetických služieb. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti kozmetických služieb. 1. Základné údaje Kód a názov študijného odboru: 6446 K kozmetik Forma štúdia: denná Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A Dĺžka štúdia: 4 roky Podmienky na prijatie […]

Učebné odbory

Učebný odbor 6489 H hostinský

    Absolvent učebného odboru 6489  H hostinský počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Absolvent po troch rokoch prípravy môže pracovať ako kuchár alebo čašník. v zariadeniach spoločného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6489 H hostinský  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, […]

Učebný odbor 2964 H cukrár

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Po absolvovaní je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v odbore  cukrár. 1. Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 2964 H cukrár  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška Doklad o dosiahnutom […]

Učebný odbor 6456 H kaderník

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti potrebné odbornú prácu v prevádzkach kaderníctiev so všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych a kozmetických  služieb.   Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6456 H kaderník  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť Spôsob ukončenia vzdelávania a […]

Učebný odbor 6445 H kuchár

  Absolvent učebného odboru 6445  H kuchár počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Absolvent po troch rokoch prípravy môže pracovať ako kuchár v zariadeniach spoločného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Základné údaje  Kód a názov študijného odboru: 6445 H kuchár  Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C  Dĺžka štúdia: 3 roky Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť Spôsob ukončenia […]

Učebný odbor 2982 F potravinárska výroba

Učebný odbor 2982 F potravinárska výroba Odborná príprava v učebnom odbore 2982 F potravinárska výroba je zameraná na získavanie vedomostí a zručností pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe. 1. Základné údaje Kód a názov študijného odboru: 2982 F potravinárska výroba Forma štúdia: denná  Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C  Dĺžka štúdia: 2 roky Podmienky na prijatie do odboru: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania […]