loader

Oznam: výplata štipendia za mesiac jún 2021 sa uskutoční 21.9 a 22.9.2021 od 8:00 do 14:00 hodiny na učtárni.


OZNAM – štipendiá v školskom roku 2021/2022. Posledný deň pre odovzdanie podkladov na štipendiá je 28.9.2021..Pre priznanie štipendia v školskom roku

1. Rodičia sú v hmotnej núdzi – je potrebné predložiť

a/ potvrdenie z Úradu práce o tom, že rodič poberá hmotnú núdzu k dátumu žiadosti, a že žiak je spoločne posudzovanou osobou s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi

b/ vysvedčenie za predchádzajúci školský rok overené riaditeľom školy

2. Rodičia majú príjem – je potrebné predložiť (vybrať z nižšie uvedeného iba to čo sa Vás týka)

a/ doklady o všetkých príjmoch za kalendárny rok 2020. Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: – čistý príjem zo závislej činnosti –od zamestnávateľa- príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti – daňový úrad výpis na účely sociálneho zabezpečenia- napr. dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, sirotské atď., – zo sociálnej poisťovne- prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie- dávka a príspevky v hmotnej núdzi – výpis z úradu práce- ak sú rodičia rozvedení – rozhodnutie o výške výživného

b/ doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci kedy je žiadosť podaná (doklad o počte nezaopatrených detí sa najjednoduchšie získa z úradu práce podľa počtu vyplácaných prídavkov na deti)c/ vysvedčenie za predchádzajúci školský rok overené riaditeľom školy. Mesiac na dátume vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium.

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

a/ 49,78€ -pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane

b/ 34,85€ – pri pr. prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane

c/ 24,89€- pri pr. prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane


Sociálne štipendium za mesiac máj 2021 sa bude vyplácať v dňoch:

18. júna 2021 od 08.00 hod. do 13.00 hod.

21. júna 2021 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Vyplácanie sa bude realizovať na učtárni.!!! Žiak musí mať rúško a samozrejme občiansky preukaz. V opačnom prípade štipendium nebude vyplatené !!!*** ak sa pre štipendium nemôžete z rôznych dôvodov dostaviť, prosíme, oznámte túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľoviProsíme, vstupujte po jednom.Ing. Ľubomír Tóthriaditeľ školy