loader

 Maturitné skúšky 2023

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY MS 2023

Externá časť  (EČ)   a písomná forma internej časti  (PFIČ) MS

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk,

Praktická časť odbornej zložky MS  sa uskutoční 25. až 26. apríla 2023.

Ústna forma internej časti (ÚFIČ) MS      sa  uskutoční  22. až 26. mája 2023.

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

–  nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

–  je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Viac informácií na:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite