loader

 Maturitné skúšky 2022

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY MS 2022

Externá časť  (EČ)   a písomná forma internej časti  (PFIČ) MS

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk,

Praktická časť odbornej zložky MS  sa uskutoční 26. až 27. apríla 2022.

Ústna forma internej časti (ÚFIČ) MS      sa  uskutoční  23. až 27. mája 2022.

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

–  nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

–  je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Viac informácií na

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1737