loader

 

Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti v oblasti  kozmetických služieb. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti kozmetických služieb.

1. Základné údaje

Kód a názov študijného odboru: 6446 K kozmetik

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list  a maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborník schopný vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami 

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

2. Profil absolventa 

Absolvent štvorročného študijného odboru 6446 K kozmetik po ukončení štúdia získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Absolvent študijného odboru kozmetik ovláda technologické postupy pri poskytovaní kozmetických služieb. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu v oblasti kozmetických služieb.

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie a psychológie, technológie, materiálov, dermatológie, výtvarnej a estetickej výchovy a pod. Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v školskom kozmetickom salóne. Žiaci vykonávajú jednotlivé kozmetické úkony pod dozorom majstra najprv na modeloch a po zvládnutí aj na zákazníkoch, vo 4. ročníku pracujú podľa svojich možností samostatne a vykonávajú kompletné ošetrenie pleti zákazníkov. Pri práci v kozmetickom salóne si žiaci osvojujú potrebné návyky v komunikácii s klientmi, prijímaní objednávok, poradenstve, ošetrovaní pleti a líčení, príprave  a upratovaní pracovného miesta, udržiavania prístrojov, pomôcok, bielizne, dezinfekcii nástrojov, a podobne. Cieľom je, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre prácu v kozmetických službách so všeobecným prehľadom o celej oblasti osobných  služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

2. Učebný plán