loader

Charakteristika odboru:

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti obchodu a služieb. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti obchodu a služieb.

 1.  Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 6442 K obchodný pracovník

 Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list  a maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent nájde uplatnenie v oblasti obchodu a služieb v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne (vedúci oddelenia, obchodný cestujúci, obchodný pracovník, majster odborného výcviku a v ďalších činnostiach súvisiacich s obchodnými službami) alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

2. Profil absolventa 

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru obchodného zamerania. Široká profesijne koncipovaná orientácia umožňuje vstup absolventov do všetkých druhov obchodných spoločností a družstiev.

Pozná princípy trhovej ekonomiky a podrobne ekonomiku a organizáciu obchodu v podmienkach voľného trhu a konkurencie,  má vedomosti z tovaroznalectva, zo psychológie práce a trhu, z marketingu, propagácie a reklamných akcií, výskumu trhu, poskytovania služieb zákazníkom, odborných a poradenských služieb, z oblasti organizácie, riadenia práce a pracovného kolektívu obchodnej organizácie.

Pozná základné úlohy odvetvia obchodu a služieb, ich význam pre spoločnosť i jednotlivca, jednotlivé druhy tovaru a zásady jeho predaja a propagácie, ovláda základy administratívnych prác v predajni, pozná príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a iné právne predpisy, upravujúce chod a činnosti obchodnej prevádzky. Má základné vedomosti z jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňovníctva, poisťovníctva a z hospodárskeho práva, ovláda všetky potrebné úkony a zručnosti spojené s praktickým predajom tovaru zákazníkom.

Má vedomosti z oblasti organizácie, riadenia práce a pracovného kolektívu obchodnej organizácie. Pozná základné úlohy odvetvia obchodu a služieb, ich význam pre spoločnosť i jednotlivca. Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho odborného a iného sebavzdelávania je schopnosť učiť sa a chápať vzdelávanie ako celoživotný proces. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list, maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške.

Kde sa budete pripravovať?

Vyučovanie je realizované v odborných učebniach, počítačových učebniach, v cvičných firmách, v školských bufetoch a priamo v obchodných zariadeniach na základe dohody medzi školou a firmou. Študenti majú možnosť nadobúdať zručnosti a návyky súvisiace s bežnou praxou a tak môžu odborne rásť priamo u zamestnávateľov.

Čo sa naučíte?

Cieľom odboru obchodný pracovník je pripraviť kvalifikovaných pracovníkov, schopných samostatne vykonávať pracovné činnosti v obchodnej sfére.  Počas štúdia sa žiaci naučia teoreticky aj prakticky vykonávať všetky činnosti v maloobchode a veľkoobchode. Budú ovládať rozdelenie a charakteristiku tovarov, naučia sa administratívne práce, teóriu ekonomiky, účtovníctva a financií na úrovni podniku aj celého hospodárstva. Štruktúra učebného dňa sa v jednotlivých ročníkoch prispôsobuje náročnosti vyučovacej témy vyplývajúcej z tematického plánu. Učivo má logickú stavbu, od základných jednoduchých poznatkov k zložitejším. Zručnosti a návyky žiaci získavajú priamo v obchodných zariadeniach, čo im napomáha ľahšie sa zaradiť do pracovného života.

Učebné plány:

 

Študijný odbor obchodný pracovník možno študovať na našej škole v dvoch formách:

 1. v systéme školského vzdelávania
 2. v systéme duálneho vzdelávania

 

1. systém školského vzdelávania

teoretické vyučovanie prebieha v našej škole a prax v škole, ale aj v partnerskej firme TESCO.

Čo ťa čaká, ak sa rozhodneš študovať v školskom  systéme?

„ŠTUDUJ A ZARÁBAJ.“

 • prax v hypermarkete,     
 • finančná podpora počas štúdia,
 • príprava na pozície špecialistov,
 • perspektíva ďalšieho   kariérneho rastu.

 

2. systém duálneho vzdelávania 

Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou ako prvá vo Vranove nad Topľou a okolí zabezpečuje odbornú prípravu žiakov vo forme takzvaného duálneho vzdelávania .

Teoretické vyučovanie prebieha v našej škole a praktické zručnosti i návyky formou odborného výcviku žiaci získavajú priamo u zamestnávateľa – BILLAdm drogerie markt, DMJ Market, Kaufland a Deichmann.

 

 

 

Systém duálneho vzdelávania je založený na zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom (učebná zmluva),  zamestnávateľom a strednou odbornou školou (zmluva o duálnom vzdelávaní), výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. O výbere žiaka pre zamestnávateľa rozhoduje zamestnávateľ. Medzi silné stránky duálneho vzdelávania patrí najmä osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa, finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom a vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. Štúdium v duálnom systéme prináša pre študenta množstvo výhod, ktoré mu uľahčia nástup do trvalého pracovného pomeru  a následne lepšie mzdové ohodnotenie.

 

Prečo  sa oplatí študovať odbor obchodný pracovník v duálnom systéme u nás? 

 • moderná forma štúdia,
 • praktické vyučovanie dáva cenné skúsenosti,
 • vlastný zárobok už počas školy (podnikové, motivačné a prospechové štipendium, odmena za produktívnu prácu),
 • rôzne benefity – bezplatné pracovné oblečenie, strava, cestovné náhrady a ubytovanie,
 • nenahraditeľné skúsenosti,
 • garancia pracovného miesta,
 • možnosť kariérneho postupu po úspešnom ukončení štúdia,
 • sloboda rozhodnutia.
viac sa dozviete tu:

dual point

 • slúži na sprevádzanie žiakov ZŠ a ich rodičov v celom procese vstupu žiaka ZŠ do SDV,
 • pomáha s výberom vhodného zamestnávateľa
 • vysvetľuje všetky atribúty SDV zo strany žiaka ZŠ ako aj benefity, ktoré žiak získa na SOŠ zapojením do SDV.

 

bbb

https://www.sikovny.sk/studenti

asset-3550249

 

https://kariera.kaufland.sk

 

http://www.dm-vzdelavanie.sk/

 

Aktivity:

–     Zapájajú sa do súťaži zručnosti v balení a aranžovaní.

–          Vystavovali sme v Nitre, Prešove, Poľsku, Mníchove, Bruseli. Svojou prácou prezentujeme školu aj mesto Vranov n. Topľou.

–          Počas školského roka aktívne fungujú krúžky.

–          Projekty.

–          Intenzívne spolupracujeme so zamestnávateľskou sférou.

–          Zamestnávatelia pripravujú pre študentov prednášky, besedy, workshopy zamerané na maloobchod.

–          Študenti vykonávajú odborný výcvik v Tescu dostávajú finančný benefit vo forme odmeny za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje ročník, kvalita práce a správanie žiaka.