loader

 

 

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

  • Atraktívny nedostatkový odbor na trhu práce. Študenti získavajú vedomosti z výživy, naučia sa tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, zostavovať jedálne lístky, nájdu uplatnenie ako výživoví poradcovia, dietológovia v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach, športových kluboch, kontrolóri kvality potravín v potravinárskej výrobe, v zariadeniach spoločného stravovania.

Študenti  získajú vedomosti z výživy, naučia sa:

  •  tvoriť výživové programy,
  • vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít,
  • zostavovať jedálne lístky pre deti a mládež, pre výživu starších ľudí, športovcov a ľudí so zdravotnými problémami,
  • zhodnotiť kvalitu potravín.

Absolventi nájdu uplatnenie ako:

  • výživoví poradcovia
  • dietológovia v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach, športových kluboch,
  • kontrolóri kvality potravín v potravinárskej výrobe, v zariadeniach spoločného stravovania, alebo môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra a chémia 

Charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín je kvalifikovaným odborníkom schopným samostatne získavať, spracovávať a aplikovať informácie v oblasti potravinárstva, hodnotenia, kontroly, hygieny a dozoru výroby, distribúcie a predaja potravín, v oblasti poradenstva a služieb spojených s výživou a ochranou zdravia, v gastronómii a spoločnom stravovaní. Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s potravinárskymi, biologickými, biochemicko-medicínskymi dejmi, ktoré súvisia s výživou, vie hodnotiť a kontrolovať potraviny, tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy. Je schopný orientovať sa v problematike základných potravinárskych technológií, v problematike výživy a dietetiky, v analýze a hodnotení potravín, v oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny.Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností musí mať absolvent odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, má environmentálne cítenie, je logicky mysliaci a pohotovo dokáže aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov.

Získaním vedomostí a praktických zručností pri výrobe a manipulácii s potravinami je schopný pracovať v zariadeniach verejného stravovania, školských jedálňach, pri tvorbe a zostavovaní zdravých a dietetických jedál.

Uvedené skutočnosti dávajú absolventovi možnosť kontroly správnych výživových, nutričných a energetických hodnôt v uvedených zariadeniach.

Absolvent je schopný pracovať v tíme, dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

Učebný plán – verziaPDF