loader

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti potrebné odbornú prácu v prevádzkach kaderníctiev so všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych a kozmetických  služieb.

 

Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 6456 H kaderník

 Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

 Dĺžka štúdia: 3 roky

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:  stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je  kvalifikovaný a spĺňa podmienky na  výkon činností v oblasti kaderníckych a kozmetických  služieb, kde môže pracovať ako kaderník.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore vlasová kozmetika, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5.

 2. Profil absolventa

Absolvent trojročného učebného odboru 6456 H kaderník po ukončení štúdia samostatne zvládne základné kadernícke úkony: diagnózu vlasov, umývanie vlasov a masáž pokožky hlavy, natáčanie vlasov, tvorbu účesu vodovou onduláciou a tepelnými tvarovačmi, farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov, strihanie, tvorbu náročných účesov, poradenstvo, starostlivosť a pestovanie vlasov, úpravu a ošetrovanie príčeskov a parochní. Pozná zloženie a účinky prípravkov vlasovej kozmetiky, a kozmetických prípravkov a vie ich správne používať.

Dokáže vykonať jednoduché kozmetické úkony – úpravu a farbenie obočia, líčenie, masáž rúk, ošetrenie a úpravu nechtov, rozlišuje jednotlivé typy pleti a spôsoby ich ošetrenia. Od absolventov sa očakáva neustále sledovanie módnych trendov, zdokonaľovanie vkusu, zručností, osvojovanie si nových postupov, poznávanie a používanie najnovších prípravkov a pomôcok, ďalšie vzdelávanie na odborných seminároch a školeniach.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole priamo v školskom kaderníctve pod dozorom majstra odbornej výchovy. V 1. ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný na spoznávanie pracoviska, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, úkony spojené s udržiavaním čistoty a hygieny nástrojov a pracoviska, a jednoduché kadernícke úkony – umývanie, natáčanie, základné strihy. Žiaci si úkony precvičujú na modeloch, len príležitostne vykonávajú jednoduché čiastkové úkony na zákazníkoch.  V druhom ročníku  odborný výcvik  prehlbuje jednoduché zručnosti, a zameriava sa na chemické úkony a zložitejšie strihy. V 3. ročníku sa žiaci zdokonaľujú v kaderníckych úkonoch a učia sa tvoriť zložité spoločenské účesy, podľa svojich schopností vykonávajú kompletné kadernícke úkony na zákazníkoch. Cieľom je, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Každý polrok žiaci na modeloch samostatne predvedú osvojené zručnosti.

Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

 

Učebný plán