loader

Stručná charakteristika odboru:

Absolvent študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník schopný v tíme aj samostatne vykonávať odborné práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií. Počas štúdia sa naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy. Zvládne základy grafického dizajnu, spracovania textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti spojené s filmovaním a upravovaním video sekvencií, základmi animácie, pracovaním s 3D modelmi, spájaním textových, obrazových a zvukových sekvencií. Naštuduje si možnosti tvorby a úpravy webových stránok, ako aj grafickej úpravy propagačných materiálov. Po ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu  na vysokej škole, alebo pracovať ako samostatný tvorivý pracovník  v oblasti reklamy, v reklamných agentúrach, ako fotograf či kameraman, v IT firmách a webdizajnových štúdiách, v reklamných agentúrach, v grafických štúdiach, v profesionálnych promoštúdiach, v oblasti knižnej a propagačnej produkcie, alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

 Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 3447 K grafik digitálnych médií

 Forma štúdia: denná
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Podmienky na prijatie do odboru: 

– úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy – matematika  a slovenský jazyk a literatúra

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list

 Pracovné uplatnenie absolventa:

Absolvent v praxi nájde uplatnenie ako grafik, webmaster, webdizajnér  v propagačných a grafických firmách, v reklamných agentúrach, vo, v IT firmách, v masovokomunikačných médiách,  , môže viesť vlastné fotoštúdio, môže sa uplatniť aj ako tvorca webových stránok, správca webových portálov, tvorca a programátor webových  a mobilných aplikácií, dizajnér v animačných štúdiách, tvorca počítačových hier a 3D grafiky, dizajnér vizualizácií pre interiér,  webdizajnér, pracovník vo fotoateliéroch, v informačných centrách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, vo vlastných firmách ako súkromný podnikateľ.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

  Profil absolventa

Absolvent odboru rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu. Základom odbornej prípravy je spracovanie vektorovej grafiky v profesionálnom vektorovom editore, editovanie obrázkov v bitmapovom editore, webdizajnu a návrhu webových sídiel pomocou moderných webových technológií, v tvorbe  a strihu vidoeo-sekvencií, webových animácií, znalosti operačného systému, dejiny polygrafie, internetu, webu a pravidlá z oblasti typografie.  Súčasťou prípravy je zalamovanie (layout) strán, uzatváranie digitálnych dokumentov pre ich ďalšie spracovanie v tlači alebo ich publikovanie na internete.

Veľký dôraz sa kladie na zabezpečenie nadväznosti obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov. Po úspešnom absolvovaní odboru je žiak pripravený na ďalšie špecializačné a vysokoškolské štúdium. Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho odborného a iného sebavzdelávania je schopnosť učiť sa a chápať vzdelávanie ako celoživotný proces. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a výučný list.

Čo sa naučíte?:

– fotografovať a upravovať fotografie,
– základy algoritmického myslenia pomocou objektovo orientovaného programovacie jazyka PYTHON a programovacie jazyka Object Pascal v prostredí Lazarus.

– vytvoriť webové sídlo, základy značkovacieho jazyka HTML5 a jazyka CSS3 a základy programovacieho jazyka PHP, dokážete vytvoriť webovú stránku programátorsky aj dizajnovo. Urobiť SEO optimalizáciu a responzívny webdesign (optimalizovanie pre smartfóny atd.)

– moderné technologické postupy pri návrhu a realizácii grafického dizajnu

– používať moderné technológie používané v polygrafii

– navrhovať a implementovať webové animácie

– získate zručnosti spojené s filmovaním, animáciou a 3 D modelovaním

Učebný plán:   Učebný plán grafik digitálnych médií – verzia PDF

Kde sa budete pripravovať?:

K dispozícii sú grafické ateliéry a odborné učebne s potrebným vybavením a učebne s IT technikou.

S akým technickým a softvérovým vybavením budete pracovať?:

Učebne s IT technikou:  PC, laptopy, tablety, grafické príslušenstvo, kamery, fotoaparáty,

Fotoateliér: vybavenie pre prácu fotografov

Ateliér:

Softvérové vybavenie:

profesionálny balík nástrojov pre prácu dizajnéra :

  • Adobe Design and Web premium v multilicencii: balík obshahuje tieto aplikácie: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS6, Adobe Flash CS6, Adobe Dreaweaver CS6,
  • Adobe Lightroom – úprava fotosúborov vo formáte RAW (tzv. svetlá komora),
  • Pinacle Studio – videostrih.

Aké programovacie (značkovacie) jazyky budete ovládať?

  • HTML5 – pokročilá úroveň,
  • CSS3 – pokročilá úroveň,
  • PHP – mierne pokročilá úroveň,
  • Object Pascal – základy,
  • PYTHON – základy.
  • Javascript – mierne pokročilá úroveň.