loader

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Po absolvovaní je pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v odbore  cukrár.

1. Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 2964 H cukrár

 Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

 Dĺžka štúdia: 3 roky

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:  stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent ja pripravený vykonávať kvalifikované činnosti v odvetví potravinárskeho priemyslu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a gastronomických prevádzkach.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné stravovanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5

2. Profil absolventa

Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí samostatne vyrábať a spracovávať tuhé cestá (linecké kolieska, orechové rožky, čajové pečivo, syrové pagáče), jadrové hmoty (laskonky, parížsky rožok), lístkové cestá (krémeš, lístkové tyčinky, lístkové trubičky), pálené hmoty (venčeky, veterníky), výrobky z medového cestá (medové rezy, medovníčky), výrobky zo šľahaných hmôt (torty, zákusky, piškótové hmoty, rolády), špeciálne druhy výrobkov, torty na rôzne príležitosti – rôznych druhov a tvarov, špeciálne torty balené v čokoláde. Sú schopní vyrábať ozdoby z marcipánu, čokolády, glazúry, čokoládovej hmoty, jednoduché ozdoby z karamelu a ovocia. Sú schopní pripraviť špeciálne dezerty. Absolventi sú schopní zaradiť sa do jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a gastronomických prevádzkach.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy.  Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole. Praktická príprava prebieha v školských odborných učebniach. Denne je na odbornom výcviku okolo 20 cukrárov. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách, pri komerčných objednávkach alebo v rámci súťaží zručnosti či pri iných medzi školských súťažiach. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom majstra odbornej výchovy.

Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

Učebný plán: