loader

 

Absolvent učebného odboru 6445  H kuchár počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Absolvent po troch rokoch prípravy môže pracovať ako kuchár v zariadeniach spoločného stravovania a v ubytovacích zariadeniach.

Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 6445 H kuchár

 Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

 Dĺžka štúdia: 3 roky

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:  stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je  kvalifikovaný a spĺňa podmienky na  výkon činností v oblasti spoločného stravovania a ubytovacích služieb, kde môže pracovať ako kuchár.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore spoločné stravovanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5.

 2. Profil absolventa

Absolvent trojročného učebného odboru 6445 H kuchár po ukončení štúdia ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pripravuje samostatne jedlá podľa predpísaných receptúr. Absolvent  môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe.

Praktická príprava prebieha vo všetkých ročníkoch v školských odborných učebniach, školskom zariadení OÁZA, ktoré slúži aj ku komerčným účelom a školskej jedálni, v 2. a 3. ročníku aj na prevádzkach v meste Vranov nad Topľou a blízkom okolí, vždy podľa momentálnej potreby či ponuky podnikateľskej sféry. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách organizovaných v zariadení Oáza pri komerčných objednávkach. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom majstra odbornej výchovy.

Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

Učebný plán: