loader

Učebný odbor 2982 F potravinárska výroba

Odborná príprava v učebnom odbore 2982 F potravinárska výroba je zameraná na získavanie vedomostí a zručností pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe.

1. Základné údaje

Kód a názov študijného odboru: 2982 F potravinárska výroba

Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

 Dĺžka štúdia: 2 roky

Podmienky na prijatie do odboru: Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program ZŠ

 

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške,

Poskytnutý stupeň vzdelania:  nižšie stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je spôsobilý vykonávať jednoduché a pomocných kvalifikované práce v potravinárskej výrobe.

 Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Žiaci si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Absolventi tohto kurzu môžu ďalej pokračovať v štúdiu v ktoromkoľvek trojročnom učebnom odbore a následne získať výučný list.

2. Profil absolventa

Absolvent  učebného odboru je spôsobilý plnohodnotne zapojiť sa do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila má predpoklady uplatniť sa na trhu práce. Je  schopný vykonávať jednoduché odborné a pomocné práce v celom odvetví potravinárskej výroby

Dokážu samostatne vykonávať jednoduché menej náročné pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. Naučenými pracovnými návykmi si samostatne pripravujú pracovisko a volia vhodné, menej náročné pracovné prostriedky, nenáročné pracovné postupy v príprave, realizácii výroby v adjustačnom, baliacom a skladovom procese, využívajú jednoduché strojové zariadenia, nástroje a racionálne využívajú materiálne prostriedky. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvoja si základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska.

Vzdelávací program vytvára predpoklady pre získanie všeobecných a odborných vedomostí a kompetencií potrebných pre výkon povolania jednoduchých činností v potravinárskom priemysle. Vzhľadom na typ vzdelávania ISCED 2C žiaci získajú vedomosti o základných surovinách a materiáloch a ich efektívnom využití v príprave, realizácii a ostatných etapách výroby. Osvoja si zručnosti v oblasti jednoduchých pracovných procesoch, v používaní menej náročných strojov a zariadení vo výrobe.

Štúdium odboru je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia, im umožňuje  získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti.

Praktické vyučovanie vykonávajú v odborných dielňach formou cvičných prác, alebo formou produktívnych prác na konkrétnych zákazkách. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom majstra odbornej výchovy.

Počet týždenných vyučovacích hodín 30 hodín, teoretické vyučovanie je v rozsahu 6 vyučovacích hodín a praktické vyučovanie 24 vyučovacích hodín.

3. Učebný plán