loader

 

Absolvent študijného odboru 6444 K čašník, servírka počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti spoločného stravovania.

1. Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 6444 K čašník, servírka

 Forma štúdia: denná

 Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

 Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list  a maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti  spoločného stravovania ako  pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariaseniach spoločného stravovania a ako samostatne činná osoba.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

2. Profil absolventa 

Absolvent štvorročného študijného odboru 6444 K čašník, servírka po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, uviesť hostí a poskytnúť pomoc klientom pri výbere z jedálneho lístka, pripravuje miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr.

Študijný odbor  integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný z 50% na obsluhu a prípravu jedál. V druhom ročníku je odborný výcvik pokrytý 70% na osvojovanie praktických zručností. V 3. a 4. ročníku sa žiaci obsluhe  a príprave jedál venujú na 100%.

Praktická príprava prebieha vo všetkých ročníkoch v školských odborných učebniach, školskom zariadení OÁZA, ktoré slúži aj ku komerčným účelom a školskej jedálni, v 2., 3. a 4 ročníku  aj na prevádzkach v meste Vranov nad Topľou a blízkom okolí, vždy podľa momentálnej potreby či ponuky podnikateľskej sféry. Žiaci sa v priebehu štúdia dostanú na rôzne pracoviská, nakoľko ich práca sa pravidelne strieda.

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

 3. Učebný plán: Učebný plán čašník  – verzia PDF