loader

voľné miesta po I. kole prijímacích skúšok do študijných a učebných odborov SOŠ :
 
2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín : 5 miest
6446 K kozmetik :                                                             2 miesta
2982 F potravinárska výroba  :                                         5 miest

 
Kritériá PS sú zverejnené na webovom sídle školy.