loader

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prijímacie skúšky do  študijných a učebných odborov vzdelávania 1. ročníka  pre školský rok 2023/ 2024

  sa uskutočnia:

  1. termín        04. máj 2023

  2. termín        09. máj 2023

  II. kolo          20. jún  2023     na nenaplnený počet miest  

Do  4 – ročných študijných odborov možno prijať:

6442 K obchodný pracovník                                                 19 žiakov

6446 K kozmetik                                                                    7 žiakov

6444 K čašník                                                                          8 žiakov

3447 K grafik digitálnych médií                                              8 žiakov

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Do  4 – ročného študijného odboru 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  možno prijať 17 žiakov.

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z chémie bude vedomostný test  za 50 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 6. až 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že:

  • za priemer 1,00 – 100 bodov
  • za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 percent v každom vyučovacom predmete samostatne.

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

  1. dosiahol lepší priemerný prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ
  2. dosiahol lepší výsledok na prijímacej skúške z profilových predmetov
  3. má zmenenú pracovnú schopnosť

Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2023/ 2024 v odboroch:

6489 H                        hostinský                                  8 žiakov

6456 H            kaderník                                  10 žiakov

6445 H            kuchár                                    10 žiakov

2964 H                        cukrár                                       8 žiakov

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. až 9. ročníku ZŠ.

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

  1. dosiahol lepší priemerný prospech v  9. ročníku ZŠ
  2. má zmenenú pracovnú schopnosť

Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

2982 F           potravinárska výroba               38 žiakov

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Prevodník slovného hodnotenia na hodnotenie známkou :

Ak je uchádzač hodnotený z niektorého predmetu 6. až 9. ročníka ZŠ slovne, alebo „absolvoval“, či „aktívne absolvoval“, nahradí sa toto hodnotenie  z daného predmetu z najbližšieho predchádzajúceho roka, alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  26. 01. 2023.

Vranov nad Topľou 26. 01. 2023

                                                                       Ing. Ľubomír Tóth                                                                                               riaditeľ               

      

HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK