loader

Majster odbornej výchovy pre študijný odbor grafik digitálnych médií

na SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy na ulici  A. Dubčeka 963/2 vo  Vranov nad Topľouprijme do pracovného pomeru

 • Majstra odbornej výchovy pre študijný odbor: 3447 K grafik digitálnych médií
 • Pracovné podmienky
 • pracovný pomer na dobu určitú – od 01.09.2022 do 31.8.2023
 • plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie:

Chemické inžinierstvo a technológie: zameraný anorganickú chémiu a materiály, chemické technológie alebo na anorganickú technológiu a materiály vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom doplňujúce a pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy

Strojárstvo:  zameraný na údržbu strojov a zariadení, procesnú techniku alebo na výrobnú techniku vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy

Umenie: zameraný na výtvarné umenie alebo na dizajn vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom a doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, ( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie, výučný list, doklad o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte v termíne  do 30. 06. 2022

Adresa školy

Stredná odborná škola

A. Dubčeka 963/2

093 01 Vranov nad Topľou

Kontakt

 • Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ školy
 • tel.: +421 57 44 632 58
 • sosvt@sosvt.sk