loader

Dovoľujeme si Vás informovať o novinkách, ktoré môžu byť (podľa nášho názoru) pre Vás zaujímavé.

1.    mesiac máj je pre aktuálnych maturantov príležitosťou uchádzať sa o talentové štipendium.  Určite má aj Vaša škola šikovných maturantov, ktorí uvažujú nad pokračovaním v štúdiu na vysokej škole. Informujte ich, prosíme, o novom druhu štipendia, ktoré je určené až 1400 najšikovnejším budúcoročným prvákom na VŠ.

      „Študujem doma. Slovensko ma odmení.“

Ak sa maturant rozhodne ostať študovať na slovenskej vysokej škole, môže získať štipendium na tri roky v celkovej výške 9000 eur.

Chceme tak motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách a mohli tak posúvať dopredu seba aj Slovensko.

Štipendium nie je účelovo viazané a študent bude môcť ísť aj na Erasmus.

Aké sú podmienky?

Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

Žiadosť o štipendium môžu študent podať iba do 31.5.2022

Formulár žiadosti a všetky kritéria pre poradie uchádzačov sú dostupné na www.stipendia.portalvs.sk

      Maturanti zo znevýhodneného prostredia

Máte v škole šikovných maturantov, ktorým nechýba talent, nadanie, ale chýbajú im skôr iné podnety k tomu, aby pokračovali v štúdiu na vysokej škole? Práve pre túto skupinu je pripravených ďalších 400 štipendií.

Chceme tak podporiť úspešných študentov, ktorí majú sociálne či zdravotné znevýhodnenie. Študent môže získať rovnako 9000 eur na tri roky štúdia na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku.

Postup, ako sa prihlásiť a požiadať o zaradenie do zoznamu, študent nájde na www.stipendia.portalvs.sk

Na zaradenie do skupiny uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia stačí, ak maturant splní iba jeden ukazovateľ. Indikátor znevýhodneného prostredia nájde tu. Zoznam inštitúcií vydávajúcich potvrdenia nájde tu.

      Z tejto adresy si môžete stiahnuť informačné letáky, ktoré môžete ďalej zverejniť.

2.      Ministerstvo školstva prevzalo záštitu aj nad 3. ročníkom národného oceňovania Angažovaná škola. Toto oceňovanie je zamerané na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách a je určené pre usilovné školy (medzi ktoré určite patrí aj práve tá Vaša), ktoré svoje vyučovanie prepájajú prostredníctvom modernej vyučovacej stratégie s potrebami reálneho života.

      Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdu školy na oficiálnej webovej adrese www.angazovanaskola.sk/prihlaska. Prihlasovanie prebieha do 8. júla 2022.

      Máte možnosť absolvovať aj tréningy na tému Service learning pre učiteľov a pracovníkov s mládežou:

–       online: 18./24./26. mája, 1./7./9. júna 2022 – viac sa dozviete na www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/aktualne-terminy-treningov

Ďakujeme a prajeme Vám krásny deň.

S pozdravom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky