loader

  • školský rok sa začína 5. septembra 2022 o 9.00 h,
  • žiaci 1. ročníka sa stretnú o 9.00 hodine na školskom dvore pred budovou číslo 2 (areál Oáza – vstup z ulice Janka Kráľa, alebo z Ondavskej ulice),
  • žiaci 2., 3. a 4. ročníka o 9.00 h začínajú podľa harmonogramu rozdelenia v  triedach s triednym učiteľom a triednym majstrom (harmonogram pod týmto textom),
  • deň nástupu do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka v elektronickej podobe cez Edupage alebo v tlačenej forme (pod textom),
  • dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.