loader

 

Príležitosť sme využili. Dňa 15. marca 2023 sme zrealizovali pre študentov odboru obchodný pracovník od 1.-3. ročník prezentáciu tohto zamestnávateľa. Manažérky spoločnosti priblížili študentom firemnú filozofiu spoločnosti a základné princípy práce smerované k spokojnosti zákazníkov. Odprezentovali špecifický program „Trainee program“, do ktorého sa môžu zapojiť aj študenti. Oboznámili študentov s postupom pri uchádzaní sa o brigádnickú činnosť počas štúdia a následne informovali o možnosti zamestnať sa u tohto zamestnávateľa. Predstavili odborné témy a poskytli cenné informácie z praxe, ktoré budú prínosom pre študentov v ďalšom vzdelávaní. Zlepšiť by sa tak mohla aj ich pozícia pri vstupe na pracovný trh.