loader

Stredná odborná škola, Ul. A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo školy Vás pozýva na celoškolské zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa  16.mája 2022 ( pondelok ) o 15. 00 hod v školskom zariadení Oáza na Ulici Janka Kráľa.

Program :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľby členov do rady školy SOŠ za rodičov žiakov
  4. Informácie triednych učiteľov o priebežných výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov na triednych zasadnutiach
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Prijatie uznesenia
  8. Záver

Vážení rodičia,

rada školy je dôležitým samosprávnym orgánom v živote školy, lebo sa podieľa na všetkých dôležitých rozhodnutiach vo výchove, vzdelávaní i v oblasti materiálneho a technického  zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu,  preto Vás zdvorilo žiadame, aby ste sa volieb zúčastnili.

Na zvolenie troch členov za rodičov je potrebná nadpolovičná účasť všetkých oprávnených voličov – rodičov žiakov školy. V prípade, že sa tak nestane,  opakovaná voľba sa uskutoční v rovnaký deň, najskôr jednu hodinu po oficiálnom otvorení celoškolského zasadnutia.

Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak,  aby ste sa tohto zasadnutia mohli zúčastniť.

                                                                                                          Ing. Ľubomír Tóth v. r.

                                                                                                          riaditeľ školy

Vranov nad Topľou 05. 05. 2022