loader

Napriek nepriaznivým obmedzeniam v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 sa nám v odbore obchodný pracovník podarilo pokračovať v prezenčnej forme vyučovania predmetu odborný výcvik. Praktické vyučovanie študentov zapojených do duálneho vzdelávania bolo počas pandémie realizované v súlade s pokynmi Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Rady zamestnávateľov pre SDV.

Odborný výcvik bol iba v krátkom období na žiadosť zamestnávateľov pozastavený. V tomto období sa študenti vzdelávali online pomocou workshopov a webinárov. Súčinnosť pri online vzdelávaní  poskytovali aj MOV.

Aktivity:

  • V marci sme boli účastní na on-line exkurzii určenej pre žiakov ZŠ 8. a 9. ročníka organizovanej spoločnosťou SAMO v odvetví obchodu. 
  • Aj keď sa tento rok maturita oficiálne nekonala, študentka 4. B triedy absolvovala u zamestnávateľa Billa odbornú maturitu 15. 04. 2021 prezenčnou formou. Z dôvodu epidemiologických obmedzení sa konala v priestoroch školy. Pred komisiou v zložení zástupcov Billy a SOŠ študentka písala test a prezentovala tému, ktorú si vyžrebovala na PČOZ MS. Neformálnu maturitu zvládla výborne.
  • Za úspech môžeme považovať umiestnenie študenta z I. B triedy M. Jarku na celoslovenskej súťaži v darčekovom balení študentov I. ročníka organizovanej online zamestnávateľom Kaufland. Žiak sa umiestnil na I. mieste.
  • Prezentácie ročníkových prác študentov sa tento rok konali s obmedzeniami:
  • 16. 06. 2021 boli on-line prezentácie u zamestnávateľa dm drogérie. Študentka III. ročníka K. Petríková prezentovala ročníkovú prácu v trojčlennej skupine študentov na tému „Zapracovanie na prevádzke“. Online hlasovaním sa práve ich ročníková práca v rámci Slovenska umiestnili na I. mieste.
  • 17. 06. 2021 prezentovali ročníkové práce študenti I. ročníka v Kauflande pod názvom „Môj pracovný deň v Kauflande“. Projekty si zodpovedne pripravili a úspešne ich prezentovali pred trojčlennou komisiou v zložení zástupcov Kauflandu a MOV.
  • Koncoročné ročníkové projekty prezentovali aj študenti 2. a 3. ročníka priamo vo filiálke Billa.
  • Študenti 1. a 2. ročníka vzdelávaní pre zamestnávateľa DMJ Market svoje práce prezentovali v škole počas inštruktáže.
  • V rámci vzdelávacích aktivít dmko oslovilo našu školu o spoluprácu pri príprave projektu, ktorý bude pokračovať v školskom roku 2021/2022. Do projektu sa zapojili aj študenti z odboru propagačná grafika. Svojou odbornosťou pomáhajú duálnym študentom v dmke pri príprave návrhov k projektu a ich realizácií.

Vyhotovila: Mgr. Mária Tkáčová