loader
p.č.dátum 
zverejnenia
predmet zákazky
predpokladaná hodnota
zákazky (v €) s DPH
informácia
o zadávaní
zákazky
výzva na 
predloženie
ponuky 
vyhodnotenie
ponúk
5.
tabuľka obstarávania