loader

 PRIJÍMACIE SKÚŠKY do 1. ročníka:

3. máj  2021 (pondelok) – 1. kolo, 1. termín 

10. máj 2021  (pondelok)     – 1. kolo, 2. termín 

Druhé kolo prijímacích skúšok: 22. jún 2021 (utorok). 

Prijímacie skúšky pre uchádzačov o nadstavbové a externé štúdium: 24. jún 2021 (štvrtok).

Výsledky prijímacích skúšok

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prijímacie skúšky do ostatných študijných a učebných odborov vzdelávania 1. ročníka  pre školský rok 2021/ 2022

  sa uskutočnia:

  1. termín        03. máj 2021

  2. termín        10. máj 2021

Do  4 – ročných študijných odborov možno prijať:

6442 K obchodný pracovník                                                  18 žiakov

6446 K kozmetik                                                                     8 žiakov

6444 K čašník                                                                           8 žiakov

3447 K grafik digitálnych médií                                             10 žiakov

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov.

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Do  4 – ročného študijného odboru 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  možno prijať 18 žiakov.

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z chémie bude vedomostný test  za 50 bodov.

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 7. a 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že:

  • za priemer 1,00 – 100 bodov
  • za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

V prípade, že sa rozhodnutím ministra školstva prijímacie skúšky neuskutočnia, žiaci budú prijatí na základe poradia podľa priemerného prospechu v 7. a 9. ročníku ZŠ.

Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2021/ 2022 v odboroch:

6489 H            hostinský                                  9 žiakov

6456 H            kaderník                                    9 žiakov

6445 H            kuchár                                       9 žiakov

2964 H            cukrár                                        8 žiakov

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 7. a 9. ročníku ZŠ.

Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

2982 F           potravinárska výroba               60 žiakov

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  16. 2. 2021.

Vranov nad Topľou 10. 02. 2021

                                                                        Ing. Ľubomír Tóth                                                                                                riaditeľ