loader

Stredná odborná škola, A.
Dubčeka 963/2,  Vranov nad Topľou
 

Sídlo : A. Dubčeka 963/2  093 01 Vranov nad Topľou 

EDUID:   100014020 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

Prijímacie skúšky do  študijných a učebných odborov vzdelávania1. ročníka  pre školský rok 2023/ 2024  sa uskutočnia:

  1. termín        04. máj 2023

  2. termín        09.máj 2023 

  II. kolo  
       20. jún  2023     na nenaplnený počet miest  
 

Do  4 – ročných
študijných odborov
možno prijať: 

6442 K obchodný pracovník                                                  19žiakov

6446 K kozmetik                                                                     7 žiakov

6444 K čašník                                                                           8 žiakov

3447 K grafik digitálnych médií                                              8 žiakov 

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na
prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Do  4 – ročného študijného odboru 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  možno prijať 17 žiakov. 

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35minút

Obsahom prijímacích skúšok z chémie
bude vedomostný test  za 50 bodov.

Časový limit:                  45minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

 Pridelenie bodov za prospechv ZŠ:

Za priemer známok v 6. až 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak,
že:

      za priemer 1,00 – 100 bodov

      za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

 Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 percent v každom vyučovacom

predmete samostatne. V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

a)    dosiahol lepší priemerný prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ

b)    dosiahol lepší výsledok na prijímacej skúške z profilových predmetov

c)    má zmenenú pracovnú schopnosť 

Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2023/ 2024 v odboroch: 

6489 H            hostinský       8 žiakov

6456 H            kaderník       10 žiakov

6445 H            kuchár          10 žiakov

2964 H            cukrár            8 žiakov 

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. až 9. ročníku ZŠ. 

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

a)    dosiahol lepší priemerný prospech v  9. ročníku ZŠ

b)    má zmenenú pracovnú schopnosť 

Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

2982 F           potravinárska výroba               38 žiakov

 Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

Prevodník slovného hodnotenia na hodnotenie známkou : 

Ak je uchádzač hodnotený z niektorého predmetu 6. až 9. ročníka ZŠ slovne, alebo
„absolvoval“, či „aktívne absolvoval“, nahradí sa toto hodnotenie  z daného predmetu z najbližšieho
predchádzajúceho roka, alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
 

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy
dňa  26. 01. 2023.

 Vranov nad Topľou 26. 01. 2023

 

                                                                        Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                             riaditeľ