loader


Prijímacie skúšky do študijných a učebných odborov vzdelávania 1. ročníka  pre školský rok 2022/ 2023 sa uskutočnia:

 

EDUID:  100014020

  1. termín        02. máj 2022

  2. termín        09. máj 2022

 Do  4 – ročných študijných odborov možno prijať:

 

6442 K obchodný pracovník           20 žiakov

6446 K kozmetik                                 7 žiakov

6444 K čašník                                     8 žiakov

3447 K grafik digitálnych médií      8 žiakov

 

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodovtest – 35 bodov, spolu 50 bodov

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

 

 Do  4 – ročného študijného odboru 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  možno prijať 17 žiakov.

 

 Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie.

 

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z chémie bude vedomostný test  za 50 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

 
Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 6. až 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že:

za priemer 1,00 – 100 bodov

za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

 Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 percent v každom vyučovacom predmete samostatne.

 

 V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

 

  • dosiahol lepší priemerný prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ
  •  dosiahol lepší výsledok na prijímacej skúške z profilových predmetov
  •  má zmenenú pracovnú schopnosť
 Prijímacie skúšky do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2022/ 2023 v odboroch:

 

 6489 H  hostinský              8 žiakov

 

6456 H  kaderník                 8 žiakov

6445 H  kuchár                   8 žiakov

2964 H  cukrár                    8 žiakov

 Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. až 9. ročníku ZŠ.

 

 V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

 

dosiahol lepší priemerný prospech v  9. ročníku ZŠ

má zmenenú pracovnú schopnosť

 Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

 

2982 F           potravinárska výroba               60 žiakov

 Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky.

 

 Prevodník slovného hodnotenia na hodnotenie známkou :

 

 Ak je uchádzač hodnotený z niektorého predmetu 6. až 9. ročníka ZŠ slovne, alebo „absolvoval“, či „aktívne absolvoval“, známka sa určí ako priemer známych známok z tohto predmetu dosiahnutých v 6. až 9. ročníku ZŠ.

 

 Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  25. 01. 2022.

 

 Vranov nad Topľou 25. 01. 2022

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                                          riaditeľ        

Kritéria prijímacích skúšok pre nasledujúci šk. rok 2023-2024

Prijímacie skúšky do  študijných a učebných odborov vzdelávania 1. ročníka  pre školský rok 2023/ 2024

  sa uskutočnia:

  1. termín        02. máj 2023

  2. termín        09. máj 2023

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do  4 – ročných študijných odborov ::

 

6442 K obchodný pracovník                                                

6446 K kozmetik                                                                    

6444 K čašník                                                                          

3447 K grafik digitálnych médií       

                                      

určí zriaďovateľ.

 

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

 

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do  4 – ročného študijného odboru 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín určí zriaďovateľ.

 

Prijímacie skúšky  sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie.

Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov. 

Časový limit pre diktát: 10 minút

Časový limit pre test:     35 minút

Obsahom prijímacích skúšok z chémie bude vedomostný test  za 50 bodov.

Časový limit:                  45 minút

Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal menej ako 10 bodov.

 

 

Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:

Za priemer známok v 6. až 9. ročníku základnej školy bez výchovných predmetov získa žiak maximálne 100 bodov postupným pridelením tak, že:

       za priemer 1,00 – 100 bodov

       za priemer 4,00 – 0 bodov.

Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú PS.

 

Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 percent v každom vyučovacom predmete samostatne.

 

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

a)      dosiahol lepší priemerný prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ

b)      dosiahol lepší výsledok na prijímacej skúške z profilových predmetov

c)      má zmenenú pracovnú schopnosť

 

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 3 – ročných učebných odborov pre školský rok 2023/ 202 v odboroch:

 

6489 H                        hostinský                                 

6456 H            kaderník                                    

6445 H            kuchár                                     

2964 H                        cukrár 

                                     

určí zriaďovateľ.

 

Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci  na základe poradia podľa priemerného prospechu v 6. až 9. ročníku ZŠ.

 

V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení prijímacej skúšky riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :

a)      dosiahol lepší priemerný prospech v  9. ročníku ZŠ

b)      má zmenenú pracovnú schopnosť

 

 

Prijímacie skúšky do 2 – ročných odborov :

2982 F           potravinárska výroba              

 

 

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky.

 

 

Prevodník slovného hodnotenia na hodnotenie známkou :

 

Ak je uchádzač hodnotený z niektorého predmetu 6. až 9. ročníka ZŠ slovne, alebo „absolvoval“, či „aktívne absolvoval“, známka sa určí ako priemer známych známok z tohto predmetu dosiahnutých v 6. až 9. ročníku ZŠ.

 

 

 

Kritériá prijímacích skúšok a počty žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa  25. 01. 2022.

 

 

 

Vranov nad Topľou 25. 01. 2022

 

                                                                       Ing. Ľubomír Tóth

 

                                                                                              riaditeľ