Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy Stredná odborná škola
Adresa školy Alexandra Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Telefón +421 057 44 63258, 44 63259
E-mail sosvt@sosvt.sk
WWW stránka www.sosvt.sk
Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Ing. Tóth Ľubomír 057 44 63258 0903 230 898 tothlubomir@centrum.sk
ZRŠ pre teoretické vyučovanie Ing. Ivančová Vlasta 0905 451 293 0905 653 249 vlasta.ivancova@gmail.com
ZRŠ pre praktické vyučovanie Ing. Vagaská Ľudmila 0904 621 390 0905 652 855 ludmilavagaska@gmail.com
Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Vancáková Mária 057 4463258 0905 653 196 vancakova@centrum.sk

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno
predseda Ing. Jarmila Dučaiová
podpredseda Mgr. Eva Lenková
členovia Bc. Mária Tatrayová
  Štefan Madura
  Mgr. Iveta Chamcová
  PaedDr. Kvetoslava Mižáková
  PhDr. Tomáš Lešo
  Ing. Ján Ragan
  Peter Hrebeňák
  Ing. Mária Tužáková
  Marta Žolnová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
PK spoločenskovedných predmetov Mgr. Iveta Tóthová SLJ, OBN, DEJ, NBV, SVP, ETV, PPU  
PK cudzích jazykov Mgr. Mária Pavučková ANJ, NEJ, KAJ, KNJ  
PK prírodovedných predmetov Mgr. Ingrid Nachtmannová MAT, CHE, FYZ  
PK telovýchovno – branná Mgr. Lenka Kačeriaková TEV, TSV  
PK odborných odevných predmetov Ing. Jarmila Dučaiová KST, ONA, MTE, OVN, PXA, ODD, STZ  
PK odborných výtvarných a umeleckých predmetov Mgr. Adela Sabovíková UZI, ZAF, VPR, PXA, FIK, EVC, DVK  
PK odborných predmetov potravinárskeho charakteru na úseku TV Ing. Ján Hrešan PPA, STO, SUR, TPY, TEC, TVZ,  
PK odborných predmetov charakteru služieb Ing. Erika Barlová DRT, KZM, ODK, OSL  
PK odborných predmetov potravinárskych a služieb na úseku PV Svetlana Pisarčíková PXA, OVY  
PK odborných ekonomických predmetov informatiky a výpočtovej techniky Ing. Anna Sciranková MVS, MKT, CTO, CFA, EKO, EOR, HOK, HPP, HSZ, UCT, UCS, INF, VYT  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 588

 

Počet tried: 27

Podrobnejšie informácie:

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I. A 19  
I. B 20  
I. C 20  
I. D 26  
I. E 29  
I. F 24  
I. G 26  
II. A 18  
II. B 20  
II. C 24  
II. D 19  
II. E 17  
II. F 16  
II. G 15  
II. I 19  
III. A 20  
III. B 20  
III. C 25  
III. D 21  
III. E 23  
III. F 18  
III. G 13  
IV. A 19  
IV. B 22  
IV. C 21  
IV. D 20  
IV. G 28  

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 213/124

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 137/103

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 29/13

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2010: 175/120

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2010: 166/116

  SOŠ
prihlásení 213
prijatí 166
% úspešnosti 77,93

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda ADK ANJ ANJ 1 API BIO CTO CVM COT CTB CTC CVU CFA DEJ DVK DRT
I. A   2,74                     2,74 2,74  
I. B 2,5 3,35                     3,05 2,6  
I. C   3,1                     2,4    
I. D 2,7 3,22                     2,96    
I. E   3                          
I. F 2,4 3,08                          
I. G   3,11                     2,07    
II. A   3,11                     2 1,72  
II. B   3,2                     2,55 2,75  
II. C   3,29                     1,71    
II. D   3,37                     2,58    
II. E   3,35                     2,41    
II. F 3,09 3,25                          
II. G   1,82                          
II. I   2,84       2,95             2,16    
III. A   3                       2,3  
III. B   2,8                       2,35  
III. C   3,2                         2,67
III. D   3,14                          
III. E   3,17                          
III. F                              
III. G   3,5                          
IV. A   2,63                       2,37  
IV. B   2,93                       2,5  
IV. C   3,38                         2,48
IV. D   3,15                          
IV. G   2,75                          

Trieda EKL ECF EKO EOR ETE ETV FIK FYZ HOK HPP HVY HSZ CHE INF IMT
I. A             1,95           2,68 1,05  
I. B         1,9   1,4           2,9 1,15  
I. C     3,25                   2,7 1,3  
I. D                         3,15 1,52  
I. E     3,45                   3,31 2,34  
I. F 2,9   3,2                   2,6 1,8  
I. G     3,44                 2,33 2,78 1,04  
II. A             1,44           3,17    
II. B             1,85           3,25    
II. C                         2,88 1,08  
II. D     2,89                   3,05 1,53  
II. E                         3,29 1  
II. F     3,69                        
II. G     2,67                        
II. I     2,84                     1,11  
III. A     1,6       2,25               1,35
III. B     2,1       2,15               1,6
III. C     3,4                        
III. D     3,29                        
III. E     3,26                        
III. F     3,56               2,83        
III. G     3,21                        
IV. A             2                
IV. B             1,82                
IV. C     2,24                   1,43    
IV. D     2,25             1,4          
IV. G     3,39                        

Trieda KOO KST KAJ KNJ KZM KKS MVS MKT MAT MTE NBV NBE NBK NBV/ETV NAM
I. A                 3,21            
I. B                 3,7            
I. C                 3,5            
I. D                 3,41            
I. E                   3          
I. F                              
I. G             3,2   2,63            
II. A                 3,39            
II. B                 3,3            
II. C                 3,38 2,79          
II. D                 3,32            
II. E                 3            
II. F                 3,5            
II. G   2             2,67 2,08          
II. I             3   3            
III. A                              
III. B                              
III. C                 3,08 3,08          
III. D                 3,43            
III. E                   2,65          
III. F                              
III. G                              
IV. A                              
IV. B                              
IV. C     2,14                        
IV. D               2,3 2,9            
IV. G                 3,21            

Trieda NAN NAS NAV NMO NEJ OBN OHO OCH PRX ODK OVY ONA OVN ODH OSL
I. A         2,79                    
I. B         3,4 2,3         2        
I. C         2,95 1,8 2,95 3,3     1,9        
I. D         3,37 2,07         2,26        
I. E           3       1,93 1,83        
I. F         3,46 2,68       2 2,08        
I. G         3,11       1,63            
II. A         2,94                    
II. B         3,2                    
II. C         2,73 2,08         2,17        
II. D         3,05 2,58         1,84        
II. E         3,18 2,29         1,82        
II. F                   1,6 2,25        
II. G         2,5         1,25 1,4   1,33    
II. I                 1,74            
III. A     1,65   2,95 1,9                  
III. B     1,8   3 1,85                  
III. C         3,48 1,76 2,38       1,92        
III. D         3,71 3,43         1,9        
III. E                   1,35 1,65        
III. F         3,17           2,56        
III. G                     2,29        
IV. A     1,26     1,63                  
IV. B     1,82   3 1,86                  
IV. C           2,24         1,86        
IV. D         2,25 1,8 1,55       1,5        
IV. G         3 3,04         1,96        

Trieda PRO PIM POG PMI PVY PČOZ kozmetik PČOZ čašník,servírka PČOZ kuchár PČOZ obch. pracovník PČOZ od. dizajn PČOZ prop. grafika PČOZ spol. stravov. PČOZ vl. kozmetika PČOZod.nš PČOZod.sp.
I. A   1,79 1,84                        
I. B   1,7 1,8                        
I. C                              
I. D         3,15                    
I. E                              
I. F       3,1 3,33                    
I. G                              
II. A     1,72                        
II. B     1,6                        
II. C                              
II. D                              
II. E         2,65                    
II. F       2,2 4                    
II. G                              
II. I                              
III. A                              
III. B                              
III. C                              
III. D         2,62                    
III. E                              
III. F         3,56                    
III. G       3,43                      
IV. A     1,47                        
IV. B     1,32                        
IV. C                              
IV. D                              
IV. G         3,14                    

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)

Trieda PRN PXA PPA SVP PPU REG RUJ SJL SJL1 SLK KMM SPR STO STZ SUR
I. A   1,47           2,79       1,53      
I. B   1,8           3,25       1      
I. C     1,9         3,4       1,35      
I. D               3,56   2,33   1,81      
I. E               3,79       1,41      
I. F               3,44     2,4 2,08   2,6 3,3
I. G 1,33       1,67     2,78              
II. A   1,94           2,61       1,17      
II. B   1,9           3,15       1,2      
II. C             2,15 2,96       1,04      
II. D               3,21       1,47      
II. E               3,24       1,29      
II. F 3             3,06     2,36 1,81   2,2 2,6
II. G       2,58       2,53