Výsledky talentových skúšok 2018

SOŠ, Ul. A. Dubčeka 963/2  Vranov nad Topľou

Kód školy : 673068 

Prijímacie konanie pre školský rok 2018 – 2019

 

Študijné  odbory :  8261 M  propagačná grafika

Dátum  skúšky: 27. 03. 2018

Plánovaný počet prijatých žiakov :  20

 

Skúška na overenie nadania v odbore 8261 M  propagačná grafika   : 

            1. Kresba zátišia grafitovou ceruzkou, formát A3, čas 9O minút

           2. Figurálna kompozícia, maľba, formát A3, čas 9O minút

/temperové alebo vodové farby/ 

 

Za  skúšku môže žiak získať maximálne 20 bodov. Za každú prácu po 10 bodov.

 

Kritériá neprijatia

Žiak na prijímacej skúške neprospel, ak skúšku urobil na menej ako 10 bodov

Všetci uchádzači o prijatie donesú so sebou  1O svojich domácich výtvarných prác, predložia diplomy zo súťaží v oblasti výtvarnej tvorby, ktoré získali za posledné dva roky. V priebehu PS žiaci absolvujú aj osobný pohovor zameraný na rozbor domácich výtvarných prác. 

Pri rovnosti bodov zo skúšky na overenie nadania, riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý dosiahol lepší priemerný prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ. 

Schválené na  pedagogickej rade dňa 14. 11. 2017 

                                         

                                                                                               Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                               riaditeľ školy

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)