Skúška na overenie nadania v odbore 8261 M  propagačná grafika  a 8297 M fotografický dizajn 

 

Študijné  odbory :  8261 M  propagačná grafika

                            8297 M  fotografický dizajn


 Dátum  skúšky:   29. 03. 2017 


Plánovaný počet prijatých žiakov: 

8261 M propagačná grafika   20 žiakov

8297 M fotografický dizajn 10 žiakov  

                                    

Skúška na overenie nadania v odbore 8261 M  propagačná grafika  a 8297 M fotografický dizajn : 

          1. Kresba zátišia grafitovou ceruzkou, formát A3, čas 9O minút

           2. Figurálna kompozícia, maľba, formát A3, čas 9O minút

/temperové alebo vodové farby/        

 

Za  skúšku môže žiak získať maximálne 20 bodov. Za každú prácu po 10 bodov.


 Kritériá neprijatia: 

Žiak na prijímacej skúške neprospel, ak skúšku urobil na menej ako 10 bodov

 

Všetci uchádzači o prijatie donesú so sebou 1O svojich domácich výtvarných prác, predložia diplomy zo súťaží v oblasti výtvarnej tvorby, ktoré získali za posledné dva roky. V priebehu PS žiaci absolvujú aj osobný pohovor zameraný na rozbor domácich výtvarných prác. 

 

Pri rovnosti bodov zo skúšky na overenie nadania, riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý dosiahol lepší priemerný prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ

 

Schválené na  pedagogickej rade dňa 14. 11. 2016

 

 

                                                                                                      

                                                                                               Ing. Ľubomír Tóth

                                                                                               riaditeľ školy

 

do-novin-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)