8261 M Propagačná grafika piktogramy-18

 

 

Stručná charakteristika odboru: 

 

Absolvent študijného odboru 8261 M propagačná grafika  počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti  kresby, maľby, grafiky, dejín umenia a dizajnu. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, alebo pracovať ako samostatný tvorivý pracovník  v oblasti reklamy, v reklamných agentúrach,  IT firmách a webdizajnových štúdiách, v oblasti knižnej a propagačnej produkcie, alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

 Základné údaje

 Kód a názov študijného odboru: 8261 M propagačná grafika
 Forma štúdia: denná
 Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
 Dĺžka štúdia: 4 roky
 Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, preukázanie talentu na talentovej skúške
 Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
 Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
 Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

 Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti reklamy, v propagačných a grafických firmách, v IT firmách a webdizajnových štúdiách, fotoateliéroch, v informačných centrách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach, vo vlastných firmách a dizajnových štúdiách, alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.
Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.


 Profil absolventa
Absolvent odboru propagačná grafika rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje novénetradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie.

Uplatňuje vedomosti z počítačovej grafiky, osobnej umeleckej prezentácie a ekonomiky, prezentuje umeleckú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii, transformuje inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho umeleckého produktu.
Veľký dôraz sa kladie na zabezpečenie nadväznosti obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov. Súčasťou praktických cvičení je aj odborná prax počas štúdia v trvaní 10 pracovných dní. Po úspešnom absolvovaní odboru dizajn je žiak pripravený na ďalšie špecializačné a vysokoškolské štúdium.Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho odborného a iného sebavzdelávania je schopnosť učiť sa a chápať vzdelávanie ako celoživotný proces. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške.
 

Čo sa naučíte?:
1.ročník:
V prvom ročníku sa študenti venujú remeselným zručnostiam, ako sú kresba, kompozícia a teoreticky začínajú vnikať do problematiky grafického dizajnu. Po stránke remeselnej sa venujú kresbe, aj farebnej, prírodných motívov, ako sú rôzne štúdie reálnych predmetov, ako napr. rôzne druhy, materiálov, zátišia ale aj krajiny. Tieto štúdie sú podkladom pre ďalšiu prácu v predmetoch výtvarná príprava, prax a počítačová grafika. V prvom ročníku reálne prakticky aj teoreticky zvládnu výtvarné základy a zoznámia sa s novými možnosťami výtvarného vyjadrovania ako sú okrem kresby aj klasické grafické techniky ako linoryt, drevorez.
V predmete informatika sa študenti oboznámia so základmi počítačovej grafiky a objektovo orientovaného programovacie jazyka Object Pascal v prostredí Lazarus.

2.ročník:
V druhom ročníku študenti nadväzujú na ročník prvý, ale štúdium je rozšírené o nové technologické postupy, ako sú maľba, abstrakcia, štylizácia. V rámci predmetu prax sa vedomosti a zručnosti rozširujú o klasické hlbkotlačové techniky . 
V predmete počítačová grafika začínajú prácou v grafickom softvéry Adobe Illustrator, zvládajú základné techniky vektorovej grafiky (beziérové krivky, vrsty, vektorové masky… ), vytvárajú základné propagačné materiály ako je návrh loga, vizitka, atď.. V druhom polroku sa venujeme rastrovej grafike (práca s fotosúbormi) v aplikácii Adobe Photoshop a Adobe Lightroom.
V obidvoch ročníkoch aj v prvom aj v druhom sa začínajú na predmete figurálne kreslenie učiť zvládať zákonitosti kreslenia ľudskej figúry. Prvý aj druhý ročník ako odborný blok predmetov je základom pre tretí a štvrtý ročník, kde študenti riešia konkrétne zadania a úlohy z oblasti grafického dizajnu.

3. ročník
V treťom ročníku študenti riešia konkrétne témy od jednoduchých až po náročnejšie výtvarné a technologické postupy ako napr. logo, plagát, návrh webového sídla, darčekové predmety, až po náročné ako sú kompletné riešenia knižných titulov, firemných štýlov, tvorby autorského písma a neposlednom rade obalového dizajnu.
V predmete Intermediálna tvorba sa študenti naučia vytvoriť webové sídlo, zvládnu základy značkovacieho jazyka HTML5 a jazyka CSS3 a základy programovacieho jazyka PHP, dokážu vytvoriť webovú stránku programátorsky aj dizajnovo.

V predmete počítačová grafika si vedomosti rozširujú o nové techniky  ako napr. tvorba a sadzba časopisov a kníh pomocou profesionálnej grafickej aplikácie Adobe In Design. V predmetoch prax a technológia sa paralelne učia tlačové postupy v polygrafickom priemysle a tieto vedomosti si doplňajú aj súvislou odbornou praxou, ktorú absolvujú v súkromných firmách.
 

4.ročník:
Vo štvrtom ročníku ako ročníku maturitnom sa najväčší dôraz kladie na úplnú samostatnosť práce študentov pri používaní nadobudnutých vedomostí a v kontexte prípravy na maturitnú skúšku sa študenti užšie špecializujú na oblasti profesijnej orientácie. V praxi to znamená, že popri práci na zadaných projektoch si kompletizujú vedomosti a zručnosti, ktoré by mali vyústiť záverečnou maturitnou prácou z oblasti grafického dizajnu na základe vybranej témy.

V predmete intermediálna tvorba v spolupráci s predmetom prax študenti získajú vedomosti a zručnosti v návrhu a implementácii webových animácií v HTML5 a Adobe Flash, v strihu a úprave videosúborov v aplikácii Pinacle Studio.

Učebný plán:       tabuľka učebného plánu v pdf verzii

Kde sa budete pripravovať?:

K dispozícii sú grafické ateliéry a odborné učebne s potrebným vybavením a učebne s IT technikou.

 

S akým technickým a softvérovým vybavením budete pracovať?:

Učebne s IT technikou:  PC, laptopy, tablety, grafické príslušenstvo, kamery, fotoaparáty,

Fotoateliér: vybavenie pre prácu fotografov

Ateliér:

 

Softvér:

 profesionálny balík nástrojov pre prácu dizajnéra :

  • Adobe Design and Web premium v multilicencii: balík obshahuje tieto aplikácie: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS6, Adobe Flash CS6, Adobe Dreaweaver CS6,
  • Adobe Lightroom – úprava fotosúborov vo formáte RAW (tzv. svetlá komora),
  • Pinacle Studio – videostrih.

 

Aké programovacie (značkovacie) jazyky budete ovládať?

  • HTML5 – pokročilá úroveň,
  • CSS3 – pokročilá úroveň,
  • PHP – základy,
  • Object Pascal – základy.


Ukážky študentských prác:

rp-3a-2017-43-nahled

maturina15-75-nahled

Výstavy a aktivity študentov:

farebne-premeny-2017-24-nahled

  

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)