Študijný odbor 6445 K kuchár  piktogramy-14 

Absolvent študijného odboru 6445 K kuchár počas štúdia získava odborné vedomosti a zručnosti z oblasti gastronómie. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti spoločného stravovania.

  1.    Základné údaje

Kód a názov študijného odboru: 6445 K kuchár

Forma štúdia: denná

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia: 4 roky

Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list  a maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti  spoločného stravovania ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako samostatne činná osoba.

Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

 2. Profil absolventa 

Absolvent  ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie,   vie odborne komunikovať so zákazníkom. Absolvent  podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent je  kvalifikovaný odborník a spĺňa podmienky na  výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

Študijný odbor  integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný z 50 % na prípravu jedál. V druhom ročníku je odborný výcvik pokrytý 70 % na osvojovanie praktických zručností. V 3. a 4. ročníku sa žiaci  príprave jedál venujú na 100 %.

Praktická príprava prebieha vo všetkých ročníkoch v školských odborných učebniach, školskom zariadení OÁZA, ktoré slúži aj ku komerčným účelom a školskej jedálni, v 2., 3. a 4 ročníku  aj na prevádzkach v meste Vranov nad Topľou a blízkom okolí, vždy podľa momentálnej potreby či ponuky podnikateľskej sféry. Žiaci sa v priebehu štúdia dostanú na rôzne pracoviská, nakoľko ich práca sa pravidelne strieda.

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač musí mať platný zdravotný preukaz. Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

 

Učebný plán: Učebný plán kuchár študijný

 

 

 

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)